Behandeling van de whiplash klachten

Behandelen van acute whiplash klachten en beperkingen

Onder acute whiplash klachten en beperkingen worden de klachten en beperkingen verstaan die worden ervaren in de periode vanaf het moment van de whiplash, tot drie weken daarna. De fysiotherapeut zal met u de aard en de ernst van de whiplash bespreken en het te verwachten verloop/herstel schetsen. Uw fysiotherapeut zal u daarbij leren hoe om te gaan met de klachten en beperkingen, en hoe u uw activiteiten na uw whiplash weer langzaam kunt opbouwen. Van belang is dat u uw activiteiten niet te langzaam hervat, maar ook niet te snel. Bij “onderbelasting” zal de fysiotherapeut u stimuleren om meer activiteiten te ondernemen. Bij overbelasting zal hij u afremmen. Wanneer de fysiotherapeut een vertraagd herstel waarneemt of van mening is dat u niet op een juiste wijze omgaat met uw klachten, zullen de behandeling en oefeningen hierop worden aangepast. De fysiotherapeut zal daarbij trachten om uw (bewegings)gedrag aan te passen, en u proberen te leren uw activiteiten beter te leren doseren. Voor wat betreft het beter doseren kan worden gedacht aan aanpassing van tempo, duur en de aard van de activiteiten.

Behandeling van subacute whiplash klachten en beperkingen

Met subacute whiplash klachten en beperkingen worden de klachten en beperkingen bedoeld die worden ervaren in de periode vanaf drie weken na het ontstaan van de whiplash, tot drie maanden daarna.

Behandeling in geval van normaal herstel

Wanneer in deze periode uw klachten en beperkingen als gevolg van de whiplash langzaam minder worden, is er sprake van normaal herstel. Bij normaal herstel zal de fysiotherapeut u stimuleren om uw activiteiten en werkzaamheden zoveel mogelijk op te hervatten. De fysiotherapeut zal u leren hoe u kunt omgaan met de resterende klachten en beperkingen die u als gevolg van de whiplash heeft, en u tevens leren op welke manier u uw activiteiten en werkzaamheden het best kunt opbouwen. Indien u bang bent voor bepaalde specifieke situaties, bewegingen of activiteiten, zal de fysiotherapeut bij de oefeningen hier extra aandacht aan besteden. Het doel hiervan is om uw angst voor deze specifieke situaties, bewegingen of activiteiten weg te nemen. Tevens worden er situaties en bewegingen geoefend die in uw dagelijks leven veelvuldig voorkomen en dus van groot belang zijn. In geval van normaal herstel van de whiplash kan de belasting langzaam worden opgebouwd.

Behandeling in geval van vertraagd herstel

Wanneer ondanks alle bovengenoemde inspanningen de klachten en beperkingen aanhouden, is er sprake van een vertraagd herstel van de whiplash. Ingeval van vertraagd herstel van de whiplash zal uw fysiotherapeut proberen om uw kennis en inzicht inzake uw klachten en beperkingen verder te vergroten. Uw fysiotherapeut zal u wijzen op het verschil tussen belasting en overbelasting, het belang van een goede houding, en de (mogelijke) oorzaak van uw klachten en beperkingen. Op deze manier tracht de fysiotherapeut een bewustwordingsproces te stimuleren, dat als doel heeft er voor te zorgen dat u op een juiste manier omgaat met de klachten en beperkingen die u als gevolg van de whiplash ervaart. Het uiteindelijke doel is om uw activiteiten en participatie in het dagelijks leven zo veel mogelijk te bevorderen. Factoren die het herstel van de whiplash vertragen dienen daarbij te worden achterhaald en weggenomen. Daarbij zal ook uw werksituatie in ogenschouw worden genomen. Eventueel overlegt uw fysiotherapeut met uw bedrijfsarts.

Behandeling van langdurige whiplash klachten en beperkingen

Wanneer er drie maanden na de whiplash nog steeds klachten en beperkingen aanwezig zijn, wordt er gesproken over langdurige whiplash klachten en beperkingen. Bij langdurige whiplash klachten en beperkingen neemt de kans op volledig herstel af. Meer dan bij de behandeling van subacute whiplash klachten en beperkingen zullen de fysiotherapeutische behandelingen er dan ook op zijn gericht om u te leren omgaan met uw klachten en beperkingen. De oefeningen die de fysiotherapeut met u doet zullen er met name op zijn gericht om de voor u relevante activiteiten en werkzaamheden te oefenen opdat u deze in de toekomst zoveel mogelijk kunt (blijven) verrichten.

Rol van Montsma Belangenbehartiging

Een adequate behandeling van uw klachten en beperkingen is van groot belang. Montsma Belangenbehartiging zal dan ook regelmatig contact met u hebben over de voortgang van de behandelingen en het herstel. Indien hiertoe aanleiding bestaat kunnen de toegepaste behandelmethoden worden voorgelegd aan onze medisch adviseur. Uiteraard ziet Montsma Belangenbehartiging er ook op toe dat u een financiële vergoeding krijgt voor de fysiotherapeutische behandelingen. Tevens dragen wij zorg voor vergoeding van eventuele reiskosten.


© 2015 Auteursrechten Montsma Belangenbehartiging | KvK: 59941308 | BTW-identificatienummer: NL853703553B01 | Algemene voorwaarden.
#